Osman KURT

Yazılım Uzmanı

Asp.Net de Stored Procedure Kullanımı

Arkadaşlar bu yazımda stored procedure lardan bahsedeciğim size ve küçük bir örnek gösterceğim ki aklınızdadaha güzel bir şkeilde yer edinsin.
Nedir bu prcedure ler?
Transact-SQL (T-SQL) Stored Procedure, Microsoft SQL Server üzerinde barındırılan, T-SQL komutları ile hazırladığınız işlemler bütününün çalıştırılma anında derlenmesi ile size bir sonuç üreten SQL Server bileşenidir.


- Çalışma anı planlama sağlar ve tekrar tekrar kullanılabilir
- Query lerinize otomatik parametrelendirme getirir
- Uygulamalar arasında ortak kullanılabilir yapıdadır
- Güvenli data modifikasyonu sağlar
- Network bandwidth inden tasaruuf sağlar (daha az network bandwidth kaynak kullanımı)
- Zamanlanmış görevlere eklenebilir
- Job olarak tanımlanabilir ve schedule edilebilir
- Database objelerine güvenli erişim olanağı tanır


İsterseniz gelin birde örnek bir uygulama gerçekleştirelim. Yazağım bu procedure benim bir projem de kullandığım ve uye kaydı yaptığım bir procedure.

create proc [dbo].[pr_uyeEkle]
(
@FirmaAdi nvarchar(max),
@Adi nvarchar(max),
@Soyadi nvarchar(max),
@Tel nvarchar(max),
@Cep nvarchar(max),
@DogTar nvarchar(max),
@Fax nvarchar(max),
@Mail nvarchar(max),
@KullaniciAdi nvarchar(max),
@WebAdresi nvarchar(max),
@Sehir int,
@Ilce int,
@Adres nvarchar(max),
@VergiNo nvarchar(max),
@VergiDairesi nvarchar(max),
@Sifre nvarchar(max),
@UyeTipi int,
@EklenmeTarihi datetime
)
as
insert into Uyeler(FirmaAdi,Adi,Soyadi,Tel,Cep,DogTar,Fax,Mail,KullaniciAdi,WebAdresi,
Sehir,Ilce,Adres,VergiNo,VergiDairesi,Sifre,UyeTipi,EklenmeTarihi) values(@FirmaAdi,@Adi,@Soyadi,@Tel,@Cep,@DogTar,@Fax,@Mail,@KullaniciAdi,@WebAdresi,
@Sehir,@Ilce,@Adres,@VergiNo,@VergiDairesi,@Sifre,@UyeTipi,@EklenmeTarihi)


Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir olay aslında. Kod tarafında yapmanız gereken değerleri procedure de belireleğimiz gibi listelemek ve procedure mizi çağırmak.
Görüşmek Üzere...

Osman KURT

Yazılım Gelişrici ve Grafiker

Loading